Web hosting

Najjednostavnije rečeno Web hosting  predstavlja definisano mesto gde je potrebno smestiti sadržaj sajta. Pored internet domena, kao prvog uslova, web hosting je drugi uslov za objavljivanje sajta na internetu. Kada se sadržaj sajta sastoji od velikog broja fajlova, potrebno je taj sadržaj smestiti na sigurno, odgovarajuće mesto. Takvo mesto moguće je zakupiti, odnosno zakupiti usluge specijalizovane kompanije koja će omogućiti prostor za smeštanje sadržaja sajta. Usluge smeštanja sadržaja sajta na zakupljenu lokaciju omogućava Internet servis provajder (engl. Internet Service Provider). Internet servis provajder kao i kod zakupa domena, omogućava zakup hostinga na određeno vreme.

Kako radi web hosting?

Kada neko ukuca adresu Vašeg sajta u pretraživač (npr. www.adresa.rs) račaunarka mreža veoma brzo pronalazi da li sajt sa takvom adresom postoji na internetu. Sve se odvija tako što se adresa sajta prevodi u IP adresu koja predstavlja mrežnu adresu servera na kojem je smešten sajta. Ukucavanjem adrese (www.adresa.rs) sajta korisnik šalje serveru HTTP zahtev na osnovu kojeg dobija sadržaj sajta.

internet-web-hosting izrada-sajtova sta je hosting

Tri tipa hostinga

Kada je reča o web hostingu možemo identifikovati tri različita servisa:

  • Shared Hosting,
  • VPS (Virtual Private Server) i
  • Dedicate Hosting.

Shared hosting predstavlja usluge u kojoj se koristi deljeni prostor. Shared hosting spada u hosting na najnižoj lestvici zbog deljenja prostora. Pored toga spada u nejčešće korišćene iz razloga što je jednostavan za smeštanje sadržaja jednostavnih sajtova i/ili CMS (Content Management System) rešenja. Prednost ovog hostinga su svakako cene i jednostavnost. Zakupom ove usluge korisnik dobija pristup Control Panel aplikaciju koja omogućava jednostavan rad i administraciju. Usluga nudi i FTP, kreiranje email naloga, MySQL baza podataka. Mane se ogledaju u brzini odziva pri zahtevanju sadržaja sajta, ograničenu brzinu i kapacitet prenosa podataka, brzinu diska na serveru.

VPS hosting (Virtual Private Server Hosting) omogućava zakupljivanje virtuelih servisa u cilju postizanja boljih performansi smeštanja sadržaja sajta. VPS podrazumeva zakup više virtuelnih servera na jednom serveru shodno potrebama korisnika. Prednosti ovakvog smeštanja sadržaja sajta ogleda se većim brzinama pristupa, veličini hard diska, većem kapacitetu memorije i protoka. Za korišćenje ovakvih servisa potrebno je dodatno znanje operativnih sistema Linux i Windows. Razlog za ovako nešto leži u činjenici da korisnici samostalno održavaju svoje servise na pomenutim operativnim sistemima.

Dedicate Hosting predstavlja usluge u kojima korisnik zakupljuje hardverske resurse koji su u vlasništvu specijalizovane firme koja nudi hosting. Pri odabiru ovog načina smeštanja sadržaja sajta korisnik ima mogućnost odabira tipa održavanja sistema. Prednost ovakvih servisa ogleda se u jakim hardverskim resursima i jakim internet protokom. Ovakavi servisi omogućavaju korisnicima sa velikim poslovnim aplikacijama da imaju sigurno čuvanje sadržaja. Ovakvi servisi su izuzetno komplikovani i namenjeni korisnicima sa velikim znanjem administracije web servera. 

Šta je internet domen?

Internet domen (Internet domain) je skup podataka koji opisuje jedinstvenu administrativno-tehničku celinu na Internetu, prema pravilima DNS sistema. Ovi podaci mogu da budu adrese računara, resursa ili servisa na domenu (www, mail, ftp…), nazivi i adrese DNS servera, sigurnosni podaci za DNSSEC i dr. Globalnu vidljivost internet domena omogućava DNS servis.

Naziv internet domena (Internet domain name) je tekstualna oznaka koju korisnik registruje za svoje potrebe, čime stvara administrativno-tehničku mogućnost za vidljivost internet domena pod tim nazivom. Prilikom registracije, naziv se upisuje u Centralni registar, kojim upravlja Registar internet domena. Naziv internet domena je aktivan kada se izvrši upis podataka o registraciji, uključujući podatke o DNS serverima, u DNS tabelu Centralnog registra i ta tabela aktivira na javnim DNS serverima. Internet domen tradicionalno se zapisivao slovima engleskog alfabeta (ASCII kod), ali je razvojem IDN standarda uvedena mogućnost da nazivi domena budu i na drugim svetskim jezicima i pismima. Naziv internet domena sastoji se iz niza alfanumeričkih segmenata, razdvojenih tačkama, saglasnih internet standardima. Segment može da sadrži cifre (0-9), slova engleskog (ili nekog drugog) alfabeta (a-z) i crticu (-), a dužina segmenta ne sme biti kraća od dva, niti duža od 63 znaka. Segment ne sme da sadrži crticu na početku ili kraju, kao ni dve uzastopne crtice na trećoj i četvrtoj poziciji.

Jednostavnije rečeno, internet domen je sistem u kome se internet adrese vezuju za određene lokacije na Internetu, servere, sajtove, e-poruke itd. Naziv internet domena je vaša sopstvena internet adresa koju ste registrovali u okviru nekog internet domena, nacionalnog ili međunarodnog (npr. internet adresa rnids.rs, u okviru .RS domena). On je sastavni deo veb adrese i adrese e-pošte i na taj način određuje vaš identitet na Internetu. U običnom govoru se najčešće koristi pojam „internet domen“ i kada se misli na „naziv internet domena“.

Šta je ccTLD?

country code Top-Level Domain – Nacionalni internet domen najvišeg nivoa – vezan je za međunarodnu dvoslovnu oznaku države (kao što je naš .RS domen).

Šta je IDN?

Internationalized Domain Name – Internacionalizovani nazivi domena – nazivi domena koji nisu napisani engleskim alfabetom. Postoje IDN domeni prvog nivoa, kao što je naš .SRB, koji u nazivima domena podržavaju slova van engleskog alfabeta i levo i desno od tačke, i IDN domeni drugog nivoa, kao što je naš .RS, koji u nazivima domena podržavaju slova van engleskog alfabeta samo levo od tačke.

Šta je gTLD?

generic Top-Level Domain – Generički internet domen najvišeg nivoa – ponekad se nazivaju i međunarodni domeni (kao što su .COM, .ORG, .NET…).

Šta je DNS?

Domain Name System – Sistem naziva internet domena – bazni internet servis, koji omogućava prevođenje naziva internet domena u IP brojeve i obrnuto. On omogućava jednostavnu komunikaciju ljudi sa internetom, jer je internet baziran na IP brojevima koji ljudima predstavljaju besmislen niz brojeva i tačaka, skoro nemoguć za pamćenje.

Šta je RNIDS?

Fondacija “Registar nacionalnog internet domena Srbije” (skraćeno: RNIDS) je organizacija koja upravlja registrom naziva nacionalnih internet domena .RS i .SRB i internet infrastrukturom od posebnog značaja za funkcionisanje interneta u Srbiji, koja obezbeđuje da nacionalni internet domeni besprekorno funkcionišu.

Izvor: RNIDS

Call Now Button